Series EXO.


Cp đôi: Những cặp đôi trong EXO.

Tình trng: Đã hoàn thành vào ngày O7/O6/14

Vài li: Quả nửa năm đầu tiên cho cả nhà :* 

.

Mục lục

1. Đệ không cắt móng tay đâu!!! #KrisTao

2. Sâu răng. #XiuHan

3. Khi MyeonMyeon tập cách dùng đũa. #SuD.O

4. Chuyện vặt nhà KaiSoo. #KaiSoo

5. Nói chung là ghen đó. #BaekSoo

6. Đoản văn EXO. #OfficialCouples.

7. Xem mắt. #ChanBaek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s